WATERSCHAPSBLADPublicatie toestemming 2024-000258 het maken van twee boogboringen bij Nieuwveenseweg 29 te Nieuwkoop.

Aanvraag voor Natuur en milieu | Organisatie en beleid

Het hoogheemraadschap van Rijnland (hierna: Rijnland) heeft een maatwerkbesluit verleend. Rijnland geeft hiermee toestemming voor het maken van twee boogboringen voor het kunnen aanbrengen van twee mantelbuizen van beide 40 mm PE 100 SDR 11 in een kwetsbaar kwelgebied bij Nieuwveenseweg 29 te Nieuwkoop. Waarom publiceert Rijnland dit bericht? Een maatwerkbesluit wordt bij Rijnland aangevraagd om toestemming te krijgen om activiteiten uit te voeren, bijvoorbeeld: - in of nabij oppervlaktewater (watergang, vijver, rivier, kanaal, meer, sloot, gracht of zee); - bij een waterkering (bijvoorbeeld een dijk, kademuur, sluis of dam); of - die invloed hebben op het grondwater. Bent u het niet eens met het maatwerkbesluit? U kunt Rijnland tot en met 10 april 2024 laten weten dat u het niet eens bent met het maatwerkbesluit. Dit wordt bezwaar maken genoemd. U kunt bezwaar maken als u rechtstreeks bij het besluit bent betrokken. In deze periode liggen de documenten met informatie over het besluit ook ter inzage en kunt u deze bekijken: - in het kantoorgebouw van Rijnland, Archimedesweg 1 in Leiden. Hiervoor moet u een afspraak maken via telefoonnummer 071-306 3494; of - online via de knop “Bekijk documenten” op deze webpagina. Wilt u bezwaar maken? Wanneer u rechtstreeks bij dit besluit betrokken bent, bent u belanghebbende. Als belanghebbende kunt u tijdens de inzagetermijn een bezwaarschrift indienen. U kunt digitaal bezwaar maken bij Rijnland via https://burgerloket.rijnland.net/. Hiervoor heeft u een elektronische handtekening nodig (DigiD of eHerkenning). Als het voor u niet mogelijk is om uw bezwaar digitaal in te dienen, dan kunt u dit per post doen. U richt uw bezwaar aan dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland, postbus 156, 2300 AD Leiden. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet daarnaast ten minste de volgende informatie hebben: - de naam van de indiener; - het adres van de indiener; - dagtekening; - een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; - de gronden (motivering) van het bezwaar. Wilt u de start van de activiteiten tegenhouden? Na het indienen van een bezwaarschrift blijft het maatwerkbesluit gelden. Wel kunt u, naast het indienen van een bezwaarschrift, de voorzieningenrechter vragen een voorlopige voorziening te treffen, om de uitvoering van de activiteiten tegen te houden. Burgers kunnen dit digitaal doen (met DigiD) bij de rechtbank Den Haag via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Daarnaast is het (voor burgers en bedrijven) mogelijk om via de post om een voorlopige voorziening te verzoeken. U richt dat verzoek aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag (sector Bestuursrechtspraak), postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Wilt u meer informatie ontvangen? Voor informatie over het maatwerkbesluit kunt u contact opnemen met een medewerker van het team Vergunningverlening via telefoonnummer 071-306 34 94 of e-mailadres vergunningen@rijnland.net.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Nieuwkoop. Bekijk alle Bekendmakingen nieuwkoop in Nieuwkoop.

https://nieuwkoopkrant.nl/bekendmakingen-nieuwkoop/

Deel dit bericht:

Redactie Nieuwkoopkrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Nieuwkoopkrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Nieuwkoop.

Gerelateerde berichten