Voorgenomen afwijking bestemmingsplan ’Landelijk gebied Nieuwkoop, + 1e herziening voor het gebruiken van een perceel grasland voor sierteelt nabij het adres Veldweg 5, in Ter Aar (Gemeente Nieuwkoop)

Aanvraag voor omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij voornemens zijn om af te wijken van het bestemmingsplan ’Landelijk gebied Nieuwkoop’ + 1e herziening met toepassing van: artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3° van de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) voor: het gebruiken van een perceel grasland voor sierteelt nabij het adres Veldweg 5 in Ter Aar (registratienummer Z2023-00000471). De aanvraag voldoet niet aan het bestemmingsplan, omdat de gronden ter plaatse (met de bestemming agrarisch) niet voorzien zijn van de aanduiding sierteelt, waardoor sierteelt ter plaatse als gebruik niet is toegestaan. Op deze aanvraag is de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van toepassing. Ter inzage U kunt het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken inzien met ingang van donderdag 14 december 2023 gedurende zes weken. De documenten kunt u digitaal bekijken onder het kopje “Bekijk documenten” bij deze publicatie. U kunt ook deze aanvraag (digitaal) inzien in het gemeentehuis, Teylersplein 1 te Nieuwveen. Wij adviseren u hiervoor een afspraak te maken, zodat u een toelichting kunt krijgen of vragen kunt stellen. Voor het maken van een afspraak kunt u mailen naar omgevingsloket@nieuwkoop.nl of bellen met 14 0172. Zienswijze indienen Gedurende bovenstaande termijn kan iedereen schriftelijk of mondeling (op afspraak) een zienswijze indienen omtrent het verlenen van de voorgenomen vergunning bij Burgemeester en wethouders, Postbus 1, 2460 AA Ter Aar. Op deze procedure is de Uniforme Openbare Voorbereidingsprocedure van toepassing.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Nieuwkoop. Bekijk alle Bekendmakingen Nieuwkoop in Ter Aar.

https://nieuwkoopkrant.nl/bekendmakingen-nieuwkoop/

Deel dit bericht:

Redactie Nieuwkoopkrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Nieuwkoopkrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Nieuwkoop.

Gerelateerde berichten