GEMEENTEBLADVoornemen opname gegevens vertrek; mevrouw L.A.P Meroni, Nieuwkoop

Aanvraag voor Huisvesting | Organisatie en beleid

Ten aanzien van mevrouw L.A.P Meroni geboren op 18-08-1950, Nieuwkoop, zijn wij voornemens per 08-01-2024 over te gaan tot ambtshalve opname gegevens over het vertrek, in de basisregistratie personen (BRP) van de gemeente Nieuwkoop, aangezien wij geen enkele informatie hebben verkregen over het huidige woonadres. Volgens artikel 2.39 van de Wet Basisregistratie personen (Wet BRP) moet een persoon die verhuist binnen vier weken voor de beoogde datum van adreswijziging en niet later dan de vijfde dag na de adreswijziging schriftelijk aan de gemeente laten weten wat het nieuwe adres is. Als het zo ver komt dat uw gegevens over het vertrek worden opgenomen kan dat vervelende gevolgen hebben. U kunt dan bijvoorbeeld geen uitkering, rijbewijs of huurtoeslag aanvragen. Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om het voornemen tot ’ambtshalve opname gegevens vertrek’ te publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden door toezending. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht wordt bovengenoemde persoon in de gelegenheid gesteld om informatie te geven over hun feitelijke verblijfplaats. De termijn voor het naar voren brengen van de zienswijze is twee weken en vangt aan één dag na de datum van deze publicatie. Dit kan schriftelijk of mondeling gebeuren. Uw brief kunt u richten aan het Klant Contact Centrum, Postbus 1, 2460 AA Ter Aar. Indien u gebruik wilt maken van de mogelijkheid om uw zienswijze mondeling toe te lichten, verzoeken wij u van te voren telefonisch een afspraak te maken, 14 0172. Na twee weken wordt over het voornemen een definitief besluit genomen. Het besluit tot opname gegevens vertrek zal tevens op deze wijze worden gepubliceerd.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Nieuwkoop. Bekijk alle Bekendmakingen Nieuwkoop in .

https://nieuwkoopkrant.nl/bekendmakingen-nieuwkoop/

Deel dit bericht:

Redactie Nieuwkoopkrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Nieuwkoopkrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Nieuwkoop.

Gerelateerde berichten