GEMEENTEBLADOmgevingsvergunning verleend met afwijking van het bestemmingsplan ’Landelijk gebied Nieuwkoop, + 1e herziening voor het gebruiken van een perceel grasland voor sierteelt nabij het adres Veldweg 5, in Ter Aar (Gemeente Nieuwkoop)

Aanvraag voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

[Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij een omgevingsvergunning hebben verleend met afwijking van het bestemmingplan ’Landelijk gebied Nieuwkoop’ + 1e herziening met toepassing van:artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3° van de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) voor: het gebruiken van een perceel grasland voor sierteelt nabij het adres Veldweg 5 in Ter Aar (registratienummer Z2023-00000471). De aanvraag voldoet niet aan het bestemmingsplan, omdat de gronden ter plaatse (met de bestemming agrarisch) niet voorzien zijn van de aanduiding sierteelt, waardoor sierteelt ter plaatse niet is toegestaan zonder afwijking van het bestemmingsplan.Ter inzageDe op het plan betrekking hebbende stukken zijn met ingang van donderdag 1 februari 2024 gedurende zes weken digitaal raadpleegbaar als bijlage bij deze publicatie op de website www.overheid.nl. U kunt de stukken ook inzien, op afspraak, bij de balie van het Omgevingsloket in het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis, Teylersplein 1 in Nieuwveen. U kunt online een afspraak maken via Externe link: www.nieuwkoop.nl of telefonisch via 14 0172 (geen netnummer nodig).RechtsmiddelenBelanghebbenden kunnen op grond van artikel 6:8, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd een beroepschrift indienen: dus vanaf vrijdag 2 februari 2024 tot en met donderdag 14 maart 2024. Niet-belanghebbenden kunnen ook binnen voornoemde termijn beroep instellen, mits zij tegen het ontwerpbesluit een zienswijze hebben ingediend. Voor het instellen van beroep betaalt u griffierecht.Het beroepschrift richt u aan de rechtbank Den Haag, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Het beroepschrift moet ondertekend zijn en voorzien zijn van naam en adres van de indiener, datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep gericht is en de gronden (motivering) van het beroep. U kunt ook digitaal het beroepschrift indienen bij de rechtbank Den Haag via www.rechtspraak.nl. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).Het instellen van beroep schorst de niet de werking van het besluit. Op grond van artikel 8:81 van de Awb kunt u wel de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag, sector bestuursrecht, postbus 20302, 2500 EH Den Haag, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen als onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dit vereist. Voor een verzoek om voorlopige voorziening betaalt u griffierecht.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Nieuwkoop. Bekijk alle Bekendmakingen Nieuwkoop in Ter Aar.

https://nieuwkoopkrant.nl/bekendmakingen-nieuwkoop/

Deel dit bericht:

Redactie Nieuwkoopkrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Nieuwkoopkrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Nieuwkoop.

Gerelateerde berichten